Теорема 3.2.2.

Доказательство:

по теореме 3.2.1. Но

q.e.d.